обратно
ХЪРВАТСКО-ГЛАГОЛИЧЕСКА СЛУЖБА ЗА КИРИЛ И МЕТОДИЙ
XIV в. 

ВАТИКАН
1. Ватиканска Апостолическа библиотека, Архив на Колежа на Конгрегацията на католическата пропаганда, Фонд Borgiani illirici № 6. Бревиар. Хърватски глаголически ръкопис oт 1379 г., л. 208б–209б. https://digi.vatlib.it/view/MSS_Borg.ill.6 

Описания:
Джурова, Станчев, Япунджич 1985: 154–157, № 75.

Издания:
Berčić 1870: 1–27 http://ksana-k.narod.ru/b-small/km/berchik_sluzhby_km.pdf.

Изследвания:
Berčić 1870: 1–27 http://ksana-k.narod.ru/b-small/km/berchik_sluzhby_km.pdf; Črnčić 1882: 214–215 https://books.google.je/books?id=-ZckAQAAIAAJ&source=gbs_book_other_versions; Kević 1905: I–XV; Лавров 1930: XXXVIII–XXXIX (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Pantelić 1965: 111–122 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21216; Radovich 1968: 9, 36, 162; Tkadlčík 1977: 85–128 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21825; Kyas 1966: 530–553 https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:497405f3-518b-11e1-1431-001143e3f55c?page=uuid:497405f4-518b-11e1-1431-001143e3f55c; Kyas 1971: 195–200; Štefanić 1970: 115–117 [рец. за N. Radovich] https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21308; Páclová 1971: 357 [рец. за N. Radovich] http://www.digitalniknihovna.cz/knav/view/uuid:5b41c7e3-4029-11e1-1586-001143e3f55c?page=uuid:5b41c965-4029-11e1-1586-001143e3f55c  , Petrović 1983: 113–129 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=310417 ; Petrović 1985: 5–18. http://www.digitalniknihovna.cz/knav/view/uuid:63e9a983-4029-11e1-1418-001143e3f55c?page=uuid:63e9a9a2-4029-11e1-1418-001143e3f55c 

Забележка:
В Črnčić 1882: 214–215 https://books.google.je/books?id=-ZckAQAAIAAJ&source=gbs_book_other_versions са печатани някои пасажи. Преписът е използван за разночетения в Berčić 1870: 37–47 http://ksana-k.narod.ru/b-small/km/berchik_sluzhby_km.pdf; Mesić 1863: 67–84 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=chi.56969178&view=1up&seq=5.


СЛОВЕНИЯ
2. Любляна, Национална и Университетска библиотека, № Us 161. Хърватски глаголически ръкопис от 1396 г., л. 34а.

Описания:
Ozvald 1980: 26, № 161.

Издания:
Лавров 1930: 128–145 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Теодоров-Балан 1934: 84–90 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/84/mode/2up; Berčić 1870: 27–37 http://ksana-k.narod.ru/b-small/km/berchik_sluzhby_km.pdf.

Изследвания:
Лавров 1930: XXXVIII–XXXIX (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Теодоров-Балан 1934: 90–92 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/92/mode/2up; Berčić 1870: 1–27, 73–79 http://ksana-k.narod.ru/b-small/km/berchik_sluzhby_km.pdf; Gnidovec 1944: 266–278; Pantelić 1965: 111–122 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21216; Kyas 1966: 530–553 https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:497405f3-518b-11e1-1431-001143e3f55c?page=uuid:497405f4-518b-11e1-1431-001143e3f55c; Radovich 1968: 9, 36, 162; Tkadlčík 1977: 85–128 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21825; Kyas 1969: 574–581 https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:4be246d3-518b-11e1-1431-001143e3f55c?page=uuid:4be246d4-518b-11e1-1431-001143e3f55c&fulltext=Slavia,%2038,%201969; Kyas 1971: 195–200; Štefanić 1970: 115–117 [рец. за N. Radovich] https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21308; Páclová 1971: 357 [рец. за N. Radovich] http://www.digitalniknihovna.cz/knav/view/uuid:5b41c7e3-4029-11e1-1586-001143e3f55c?page=uuid:5b41c965-4029-11e1-1586-001143e3f55c ; Petrović 1983: 113–129 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=310417 ; Petrović 1985: 5–18. http://www.digitalniknihovna.cz/knav/view/uuid:63e9a983-4029-11e1-1418-001143e3f55c?page=uuid:63e9a9a2-4029-11e1-1418-001143e3f55c 

Забележка:
Изданието на Берчич е паралелно с латинския превод в Салския бревиар, днес с неизвестно местонахождение.


XIV в.

РУСИЯ
3. Москва, РГБ, ф. 178 (Музейна сбирка), без номер. Московски (Святотомашевски) бревиарий. Откъс. Хърватски ръкопис от втората половина (края?) на XIV в., л. 1–2.

Издания:
Турилов 2011: 142–144. https://inslav.ru/images/stories/pdf/2011_Turilov.pdf 

Изследвания:
Tkadlčík 1977: 85–128 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21825; Турилов 2011: 135–141. https://inslav.ru/images/stories/pdf/2011_Turilov.pdf
 

XIV–XVв.

РУСИЯ
4. Санкт Петербург, БАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 24.4.14. (Срезн. 61). Откъс от бревиар. Хърватски глаголически ръкопис от XIV–XV в., л. 1а–3б.

Описания: 
ПС ХI–ХIV вв., № 1419 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf.

Изследвания:
Kyas 1971: 195–200; Турилов 2011: 135–141. https://inslav.ru/images/stories/pdf/2011_Turilov.pdf


АВСТРИЯ
5. Виена, Австрийска Национална библиотека, Cod. slav. № 121. Бревиарий. Хърватски глаголически ръкопис от края на XIV– началото на XV в., л. 1а–3б.

Описания:
Birkfellner 1975: 64–65, № I/12.

Издания:
Теодоров-Балан 1934: 100–102 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/100/mode/2up; Лавров 1930: 145–146 (https://www.twirpx.com/file/2215982/).

Изследвания:
Теодоров-Балан 1934: 82–102 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/82/mode/2up; Tkadlčík 1977: 85–128 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21825; Kyas 1971, 195–200; Турилов 2011: 135–141. https://inslav.ru/images/stories/pdf/2011_Turilov.pdf


XVв. 

СЛОВЕНИЯ
6. Загреб, Национална и Университетска библиотека R 7822 . Хърватски глаголически бревиар на поп Мавро от 1460 г., л. 207а–210б. https://glagoljica.hr/?rukopisi=iiif.v.a&id=16161&tify={%22pages%22:[418,419],%22panX%22:1.612,%22panY%22:0.26,%22view%22:%22info%22,%22zoom%22:1.105}  

Издания:
Pantelić 1965: 132–141 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21216

Изследвания:
Pantelić 1965: 94–149 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21216; Radovich 1968: 36, 162; Tkadlčík 1977: 85–128 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21825; Kyas 1971: 195–200; Турилов 2011: 135–141. https://inslav.ru/images/stories/pdf/2011_Turilov.pdf; Petrović 1983: 113–129 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=310417 ; Petrović 1985: 5–18. http://www.digitalniknihovna.cz/knav/view/uuid:63e9a983-4029-11e1-1418-001143e3f55c?page=uuid:63e9a9a2-4029-11e1-1418-001143e3f55c  

Забележка:
В изданието на М. Пантелич са приложени и фотокопия от ръкописа.

ВАТИКАН
7. Апостолическа библиотека, Vat. Slav. 19. Хърватски глаголически бревиар от 1465 г., л. 277а–278б. https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.slav.19  

Описания:
Джурова, Станчев, Япунджич 1985: 89–92, № 19.

Издания:
Japundžić 1955: 155–191 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21494  ; Pantelić 1965: 132–141 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21216

Изследвания:
Japundžić 1955: 155–191 ; Pantelić 1965: 94–149 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21216; Radovich 1968: 36, 162; Kyas 1966: 530–553 https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:497405f3-518b-11e1-1431-001143e3f55c?page=uuid:497405f4-518b-11e1-1431-001143e3f55c; Kyas 1971: 195–200; Štefanić 1970: 115–117 [рец. за N. Radovich] https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21308; Páclová 1971: 357 [рец. за N. Radovich] http://www.digitalniknihovna.cz/knav/view/uuid:5b41c7e3-4029-11e1-1586-001143e3f55c?page=uuid:5b41c965-4029-11e1-1586-001143e3f55c ; Tkadlčík 1977: 85–128 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21825; Турилов 2011: 135–141. https://inslav.ru/images/stories/pdf/2011_Turilov.pdf; Petrović 1983: 113–129https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=310417 ; Petrović 1985: 5–18. http://www.digitalniknihovna.cz/knav/view/uuid:63e9a983-4029-11e1-1418-001143e3f55c?page=uuid:63e9a9a2-4029-11e1-1418-001143e3f55c 
 

ХЪРВАТИЯ
8. Нови Виндолски, Енорийски архив (Novi Vindolski, Župni arhiv). Новлянски бревиар. Хърватски ръкопис от 1495 г., л. 811–814.

Издания:
Berčić 1870: 37–47 http://ksana-k.narod.ru/b-small/km/berchik_sluzhby_km.pdf; Mesić 1863: 67–84 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=chi.56969178&view=1up&seq=5; Теодоров-Балан 1934: 93–98 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/92/mode/2up; Лавров 1930: 137–145 (https://www.twirpx.com/file/2215982/). 

Изследвания:
Berčić 1870: 1–27 http://ksana-k.narod.ru/b-small/km/berchik_sluzhby_km.pdf; Mesić 1863: 67–84 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=chi.56969178&view=1up&seq=5; Kyas 1966: 530–553 https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:497405f3-518b-11e1-1431-001143e3f55c?page=uuid:497405f4-518b-11e1-1431-001143e3f55c; Теодоров-Балан 1934: 81–82, 98–99 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/80/mode/2up; Лавров 1930: XXXVIII–XXXIX (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Tkadlčík 1977: 85–128 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21825; Kyas 1971, 195–200; Турилов 2011: 135–141. https://inslav.ru/images/stories/pdf/2011_Turilov.pdf 

Забележка:
Изданието на И. Берчич е с паралелен латински превод от Заглавския бревиар, днес с неизвестно местонахождение.