обратно
КРАТКО ЖИТИЕ НА МЕТОДИЙ (УСПЕНИЕ МЕТОДИЕВО)
ХIХ в.РУСИЯ

1. Санкт Петербург, БРАН, ф. 106 (Архив на РАН, архив на П. И. Прейс), оп. 1, а.е. 220. Препис на Успение Методиево, направен от П. Прейс през 1842 г. от ръкопис № 323 от сбирката на Музея на църковното изкуство в Сремска Митровица, писан от дяк Симон през 1560 г. 

Издания:
Иванова 1999: 23–24. https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220
 
Изследвания:
Иванова 1987: 69–75; Иванова 1999: 7–22. https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220
 
Забележка:
В момента листовете с Успение Методиево от ръкописа от 1560 г. са с неизвестно местонахождение. Останалата по-голяма част от ръкописа се пази в Музея на църковното изкуство в Сремска Митровица, № 323 (пролог за цялата година, писан от дяк Симон през 1560 г.). Вж. тук и № 19 – Общо проложно житие на Кирил и Методий.