обратно
КРАТКО ЖИТИЕ НА КОНСТАНТИН–КИРИЛ ФИЛОСОФ(УСПЕНИЕ КИРИЛОВО)
XIV в. ЧЕРНА ГОРА

1. Манастир „Св. Троица“, Плевля № 12. Сборник от втората половина на ХІV в. (1360–1370 г.)  Сборник с полемични съчинения от втората половина на ХІV в. (1360–1370 г.), български ръкопис от манастира „Св. Троица“ в Плевля, № 12 (без пагинация). 

Описания:
Мошин 2004: 100; Богдановић 1982: 33, № 270; Георгиевски 1989; Станковић 2003: 7. https://en.calameo.com/read/003500171181a9644f361 

Издания:
Поп-Атанасов 2004; Мирчева 2019: 146–150.

Изследвания:
Николов 2011: 47–48 https://www.researchgate.net/publication/235217048_Nikolov_A_Povest_polezna_za_latinite_pametnik_na_srednovekovnata_slavanska_polemika_sresu_katolicizma_Sofia_2011_153_pp_ISBN_9789549252699_A_Useful_Tale_about_the_Latins_A_literary_monument_of_the_med; Николов 2016: 38 https://www.academia.edu/25270377/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90._%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%B8%D0%BC_%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB._%D0%98%D0%B7_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82_XI_XVII_%D0%B2._._%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_2016_353_%D1%81%D1%82%D1%80 ; Мирчева 2019: 9–90.

Забележка:
Изданието у Мирчева 2019 е придружено от фотокопия. 


2. Белград, Библиотека на Сръбската академия на науките и изкуствата, № 11. Служебен миней за февруари, сръбски ръкопис от 1390–1400 г., л. 146а–148б.

Описания:
Стоjановић 1901: № 36; Богдановић 1982: 51, № 549. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 52, № 4.

Издания:
Иванов 1931: 284, 286–288 (части от преписа) http://kroraina.com/NI . Мирчева 2019: 141–149.

Изследвания:
Ангелов 1978: 11–13; Спасова 1989: 57 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220; Мирчева 2013в: 51–56; Мирчева 2019: 9–90.

Забележка:
Изданието у Мирчева 2019 е придружено от фотокопия.


3. Белград, Народна библиотека, № 11. Сборник с полемични съчинения. Сръбски ръкопис от края на ХІV в., л. 36б–38а.

Описания:
Штављанин-Ђорђевић, Гроздановић-Паjић, Цернић 1986: 20–23, № 12; Штављанин-Ћорђевић 1968: 394, № 5; Богдановић 1982: 41, № 402.

Издания:
Ангелов 1967: 7–10; Мирчева 2019: 151–154.

Изследвания:
Ангелов 1978: 3–6; Мирчева 2013в: 51–56; Николов 2011: 47–49 https://www.researchgate.net/publication/235217048_Nikolov_A_Povest_polezna_za_latinite_pametnik_na_srednovekovnata_slavanska_polemika_sresu_katolicizma_Sofia_2011_153_pp_ISBN_9789549252699_A_Useful_Tale_about_the_Latins_A_literary_monument_of_the_med  Николов 2016: 38 https://www.academia.edu/25270377/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90._%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%B8%D0%BC_%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB._%D0%98%D0%B7_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82_XI_XVII_%D0%B2._._%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_2016_353_%D1%81%D1%82%D1%80; Мирчева 2019: 9–90.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 154–156 (https://www.twirpx.com/file/2215982/). Ръкописът е близнак с ръкописа от манастира Плевля, Черна гора (тук № 1), срв. Николов 2011: 47–50 https://www.researchgate.net/publication/235217048_Nikolov_A_Povest_polezna_za_latinite_pametnik_na_srednovekovnata_slavanska_polemika_sresu_katolicizma_Sofia_2011_153_pp_ISBN_9789549252699_A_Useful_Tale_about_the_Latins_A_literary_monument_of_the_med.  Фотокопие от преписа има в Научния архив на БАН. Изданието у Мирчева 2019 е придружено от фотокопия.


XV в.РУМЪНИЯ
4. Букурещ, Библиотека на Румънската академия на науките, Ms. Sl. № 164 (стар № в манастира Нямц 106). Минеен панигирик (на Гавриил Урик). Молдовски ръкопис от 1439 г., л. 221б–224б.

Описания:
Melchisedec 1884: 143; Яцимирский 1905: 796–797 http://starieknigi.info/Knigi/JA/Yacimirskij_A_I_Slavyanskie_i_russkie_rukopisi_rumynskih_bibliotek.pdf; Яцимирский 1898: 31–32 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72129; Panaitescu 1959: 245–248.Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 52, № 6; Ангелов 1958б: 187, № 13; Иванова 2008: 471. 

Издания:
Ангелов 1958а: 36–44 (без последната страница); Ангелов 1978: 3–16; Михаила 1971: (130 – публикация на л. 224а–224б); Olteanu, Mihailă, Djamo-Diaconiţă, Vrabie, Linţa, Stoicovici, Mitu 1975: 381–384; Мирчева 2019: 105–110.

Изследвания:
Калужняцкий 1907: 47 http://starieknigi.info/Knigi/I/IRAN_ORYaS_Sbornik_083_1907_NPL.pdf; Михаила 1971: 129–130; Михаила 1980: 81–88; Спасова 1989: 55–70 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220; Мирчева 2013в: 51–56; Мирчева 2019: 9–90.

Забележка:
Изданието у Мирчева 2019 е придружено от фотокопия.


БЪЛГАРИЯ
5. София, Научен архив на БАН, № 23. Празничен миней. Български ръкопис от XV в., л. 175а–175б.

Описания: Кодов 1969: 44–48; Христова, Караджова, Икономова 1982: 67, № 143; Българска ръкописна книга 1976: № 143.

Издания:
Снегаров 1954: 159–162; Мирчева 2019: 138–140.

Изследвания:

Кодов 1969: 47; Снегаров 1954: 159–162; Спасова 1989: 57 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220; Мирчева 2013в: 51–56; Мирчева 2019: 9–90.

Забележка:
Преписът не е пълен. Липсва началото. Изданието у Мирчева 2019 е придружено от фотокопия.


РУСИЯ
6. Санкт Петербург, РНБ, ф. 182 (сбирка на А. Ф. Гилфердинг), № 58. Сборник (Призренски или Гилфердингов препис). Сръбски ръкопис от XV в., 226а–228а. http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy–katalog?ab=CBAAFE7E–7406–44DF–8BE0–CE6C30FB4872 

Описания:
Отчет 1869: 138–142; Мошин 1958а: 415. http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/TODRL/15_tom/Mochin–15.pdf Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 51, № 1.Преписът е отбелязан в Иванова 2008: 471. 

Издания:
Гильфердинг 1857: 381–386 http://starieknigi.info/Knigi/I/IRAN_ORYaS_Izvestiya_06_1857.pdf; Бильбасов 1871: 238–246 https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource–12467/12108573_Bil%60b%D0%B0sov,%20V%D0%B0siliy%20Alekseevich%20(1837–1904).%20Kirill/index.html; Лавров 1930: 154–156 (https://www.twirpx.com/file/2215982/). Мирчева 2019: 93–97.

Изследвания:
Иванов 1931: 284 http://kroraina.com/NI/; Ангелов 1978: 3–16; Спасова 1989: 57 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220; Мирчева 2013в: 51–56; Мирчева 2019: 9–90.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения от Шляков 1910: 173–178 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm. Изданието у Мирчева 2019 е придружено от фотокопия.


XVI в. УКРАЙНА
7. Лвов, Университетска библиотека „Ив. Франко“, Ръкописен отдел, № Cod. 201 III (I.В.1). Сборник. Български ръкопис от XVI в., (Първи Лвовски препис), л. 236а–239а.

Описания:
Романски 1910: 603–610, № 9. http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/725ccb04-919b-43c6-b382-db18dbffc340?tk=clzLBJGbQ8azgtsY2__DQAAAAABfWd8J.336irktCP-xDQ7OAt-Rh_g&citation_url=/xmlui/handle/nls/28601 Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 51–52, № 2. Преписът е отбелязан в Иванова 2008: 471. 

Издания:
Иванов 1931: 284–288 (публикуван частично) http://kroraina.com/NI/; Теодоров-Балан 1934: 115–122 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/114/mode/2up; Спасова 1989: 58–70 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220. Мирчева 2019: 98–104.

Изследвания:
Franko 1916: 217–222 https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/389730/edition/367347/content; Михаила 1971: 130; Юфу1963: 255, бел. 1; Иванов 1931: 283–284 http://kroraina.com/NI/; Спасова 1989: 56 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220; Мирчева 2013в: 51–56. Мирчева 2019: 9–90.

Забележка:
Фотокопия от преписа са публикувани в Спасова 1989: 59–66 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220. Преписът е използван за разночетения от Лавров 1930: 154–157 https://www.twirpx.com/file/2215982 . Изданието у Мирчева 2019 е придружено от фотокопия.


8. Лвов, Лвовска Национална научна библиотека „В. Стефаник”, ф. 77, оп. 1 (сбирка на А. Петрушевич), № 98 (АСП 98). Тържественик минеен за януари–февруари (фрагмент). Руски ръкопис от XVI в., л. 1б–2б.

Описания:
Свенцїцький 1906: 75; Кириличнi рукопiснi книги 2007: 377, № 289. 

Издания:
Мирчева 2013в: 61–63; Мирчева 2019: 129–130.

Изследвания:
Спасова 1989: 56 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220; Мирчева 2013в: 51–61; Мирчева 2019: 9–90.

Забележка:
Преписът е непълен. Използван е за разночетения у Спасова 1989: 58–70 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220. Фотокопия от преписа има в Научния архив на БАН. Мирчева 2013в: 61–63; Изданието у Мирчева 2019 е придружено от фотокопия.


РУМЪНИЯ
9. Букурещ, Библиотека на Св. Синод на Румънската Православна църква, № Sl.III.26. Сборник–конволют. Български ръкопис от ХVI в., л. 215б–218б. Преписът е отбелязан в Иванова 2008: 471.

Издания:
Мирчева 2019: 111–116.

Изследвания:
Томова 1994: 119–124 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281 ; Мирчева 2013в: 51–56; Мирчева 2019: 9–90.

Забележка:
Изданието у Мирчева 2019 е придружено от фотокопия.


РУСИЯXVII в.
10. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 323. Богослужебен сборник (Погодинов препис). Сръбски ръкопис от третата четвърт на XVII в., л. 287б–292а. http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy–katalog?ab=0BCE9BCF–C5F2–4B8A–89CF–D8A27A41B65A 

Описания:
Иванова 1982: 165, № 34; Рукописные книги 1988: 231–233, № 323. https://vivaldi.nlr.ru/bx000007788/view Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 52, № 5.

Издания:
Шляков 1910: 173–178 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm.; Мирчева 2019: 131–137.

Изследвания:
Ангелов 1958а: 36; Мирчева 2013в: 51–56; Мирчева 2019: 9–90.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения от Иванов 1931: 284–288 http://kroraina.com/NI/. Изданието у Мирчева 2019 е придружено от фотокопия.


УКРАЙНА
11. Лвов, Лвовска Национална научна библиотека „В. Стефаник“, ф. 77, оп 1. (сбирка на А. Петрушевич), № 2 (АСП 2). Сборник. Руски ръкопис от XVII в. (Втори Лвовски препис), л. 10а–12б.

Описания:
Свенцїцький 1906: 108–112. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 52, № 3; Иванова 2008: 472. 

Издания:
Мирчева 2013а: 178–187; Мирчева 2019: 124–128.

Изследвания:
Franko 1916: 217–222 https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/389730/edition/367347/content; Михаила 1971: 130, бел. 1; Ангелов 1958а: 37; Спасова 1989: 56 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220 ; Мирчева 2013в: 51–56; Мирчева 2013а: 178–187; Мирчева 2019: 9–90.

Забележка:
Преписът има няколко датировки – ХV в. у М. Спасова, ХVI в. у Свенцицки и XVII в. у Кл. Иванова. Тук възприемаме датировката на Кл. Иванова. Използван за разночетения във Franko 1916: 217–222 https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/389730/edition/367347/content Лавров 1930:156–157 (https://www.twirpx.com/file/2215982/). Изданието у Мирчева 2019 е придружено от фотокопия.


КЪСНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРЕПИСИ

XIX в. РУСИЯ
12. Москва, РГБ, ф. 36, (архив на О. М. Бодянски), папка II, ед. 12. Изследователски препис от ХIХ в.. Препис от ръкопис с неизвестно местонахождение от фонда на Херсонската Духовна академия, № 30. Ръкопис от втората половина на XVI в. 

Издания:
Ангелов 1978: 13–16; Мирчева 2019: 117–123.

Изследвания:
Ангелов 1978: 11–13; Михаила 1971: 130–131; Мирчева 2013в: 51–56; Мирчева 2019: 9–90.

Забележка: Преписът е използван за разночетения от Бильбасов 1871: 59–60, 238–246 https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource–12467/12108573_Bil%60b%D0%B0sov,%20V%D0%B0siliy%20Alekseevich%20(1837–1904).%20Kirill/index.html. Копие от преписа има в Научния архив на БАН. Изданието у Мирчева 2019 е придружено от фотокопия.


ПРЕПИСИ С НЕУСТАНОВЕНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

XVI в.РУСИЯ
13. Бивша Херсонска Духовна академия, № 30. Ръкопис от втората половина на XVI в. Б. Ангелов го отнася към времето на молдовския митрополит в Сучава Анастасий Кримкович, живял в края на XVI и първите десетилетия на XVII в. (Молдовски или Херсонски препис).Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 52, № 6.

Издания:
Ангелов 1978: 13–16 (по копие, съхранено в архива на О. М. Бодянски); Мирчева 2019: 117–123.

Изследвания:
Ангелов 1978: 11–13; Михаила 1971: 130–131; Мирчева 2013в: 51–56; Мирчева 2019: 9–90. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения от Бильбасов 1871: 59–60, 238–246 https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource–12467/12108573_Bil%60b%D0%B0sov,%20V%D0%B0siliy%20Alekseevich%20(1837–1904).%20Kirill/index.html . Копие от преписа се пази в архива на О. М. Бодянски, папка II, № 12 (тук № 11). Фотокопия има в Научния архив на БАН. Изданието у Мирчева 2019 е придружено от фотокопия.


НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕПИСИ 


14. Москва, ГИМ, ф. 45899, 45900 (сбирка на И. А. Вахрамеев), № 35. Сборник. Руски ръкопис от XVII в. (Вахрамеев препис), л. 157а–188а.

Описания:
Титов 1888: 20–24, № 35  http://books.e–heritage.ru/book/10078641.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 188, № 34.

Изследвания:
Преписът е посочен в прегледа на Спасова 1989: 57. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220; Мирчева 2019: 10.

Забележка:
У Б. Ангелов преписът е посочен като Проложно житие на Кирил, докато у М. Спасова е определен като Успение Кирилово. В действителност това е текст на Проложното житие на Константин-Кирил.