обратно
ВТОРО СЛАВЯНСКО ЖИТИЕ НА НАУМ
XVI в.СЪРБИЯ

1. Белград, Народна библиотека. Сборник (на Сречкович). Български ръкопис от XVI в. 

Описания:
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 62, № 3.

Издания:
Ковачевић 1885: 1–4 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044095004461&view=1up&seq=5; Лавров 1907: 23–26 http://starieknigi.info/Knigi/I/IRAN_ORYaS_Izvestiya_12_04_1907.pdf ; Иванов 1931: 312–313 http://kroraina.com/NI/; Теодоров-Балан 1934: 135–136 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/134/mode/2up.

Изследвания:
Ковачевић 1885: 1–4 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044095004461&view=1up&seq=5; Лавров 1907: 1–3, 37–51 (без посочване на ръкописа http://starieknigi.info/Knigi/I/IRAN_ORYaS_Izvestiya_12_04_1907.pdf); Иванов 1931: 311–312 http://kroraina .com/NI/; Златарски 1925: 1–28 http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/707fc14a-ac39-49c2-9401-b62842ee5db2?tk=cH_BSqw5ScKUAbYoQu5dsgAAAABgJkYE.xTQzmaaEHbb-rbChL1qzcQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/27735; Лавров 1930: 184–192 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Теодоров-Балан 1934: 136–138 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/136/mode/2up; Hauptová 1986: 77–85 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=22376; Škoviera 2010: 138–139 https://www.academia.edu/26732089/Sv%C3%A4t%C3%AD_slovansk%C3%AD_sedmopo%C4%8Detn%C3%ADci._The_Seven_Holy_Slavonic_Saints._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8._%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8._full_book_; Škoviera 2013: 65–94 https://www.academia.edu/4768830/Slu%C5%BEby_sv%C3%A4t%C3%A9mu_Naumovi_Ochridsk%C3%A9mu Škoviera 2014: 11–19 https://www.academia.edu/7810847/Druh%C3%BD_slovansk%C3%BD_%C5%BEivot_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Nauma_Ochridsk%C3%A9ho_koment%C3%A1r_a_preklad_s_paraleln%C3%BDm_origin%C3%A1lnym_textom; Иванова 1985: 698–704. 

Забележка:
Ръкописът е изгорял през 1941 г., срв. Куев 1986: 175. http://electronic-library.org/books/Book_0087.html