обратно
ОБЩО ПРОЛОЖНО ЖИТИЕ НА КИРИЛ И МЕТОДИЙПОД 25 АВГУСТ В ПРОСТИЯ ПРОЛОГ


РУСИЯ
1. Москва, РГБ, ф. 256 (сбирка на Н. П. Румянцев), № 319. Пролог за цялата година без месец септември. Сръбски ръкопис от края на XIII или началото на XIV в., л. 169а–169б
https://lib-fond.ru/lib-rgb/256/f-256-319/#image-169

Описания:
Востоков 1842: 447–454 , № 319 http://books.e–heritage.ru/book/10075859 ; ПС XI–XIV вв., № 593 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE-1965_1966.pdf ; Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 44, № 1 ; Ангелов 1958б: 192, № 1.  

Издания:
Калайдович 1824: 90–91; http://starieknigi.info/Knigi/K/Kalajdovich_K_F_Ioann_eksarh_bolgarskij_1824.pdf  Dobrovský 1826: 121–124 (в латинска транскрипция); https://books.google.bg/books?id=T5xFnQEACAAJ&printsec=frontcover&hl=bg&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  Бильбасов 1871: 274–275 (издание, придружено с руски превод)https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource–12467/12108573_Bil%60b%D0%B0sov,%20V%D0%B0siliy%20Alekseevich%20(1837–1904).%20Kirill/index.html;                     
 
Изследвания:
Бодянский 1855: LXІX http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf, Бильбасов 1871: 108–114 https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource–12467/12108573_Bil%60b%D0%B0sov,%20V%D0%B0siliy%20Alekseevich%20(1837–1904).%20Kirill/index.html ; Теодоров-Балан 1934: 43;

https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/42/mode/2up; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения от Лавров 1930: 100–101 (https://www.twirpx.com/file/2215982/). 

XIV в. СЪРБИЯ
2. Белград, Библиотека на Сръбската академия на науките и изкуствата, № 53 (85). Пролог (Станиславов или Лесновски). Български ръкопис от 1330 г., л. 315б–316а.

Описания:
Стоjановић 1901: 42; Българска ръкописна книга 1976: № 85; Богдановић 1982: 84, № 1147.Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 44, № 2; Ангелов 1958б: 192, № 2. 

Издания:
Шафарик 1863: 33–34 http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=numerated&id=5547&m=2#page/43/mode/1up ; Perwolf 1873: 69–70  https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138  ; Ламанский 1864: 112–113  http://history–fiction.ru/books/all_1/region_113_1/book_2822/  2–43; Срезневский 1867: 16–17, № III http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf ; Лавров 1930: 100–101 (https://www.twirpx.com/file/2215982/) ; Иванов 1931: 289–290 http://kroraina.com/NI/ ;  Теодоров-Балан 1934: 4 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/42/mode/2up;  MMFH 1967: 165–166; Павлова, Желязкова 1999: 333–334.

Изследвания:
Иванов 1931: 288–289 http://kroraina.com/NI/;  Теодоров-Балан 1934: 43–44 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/42/mode/2up; MMFH 1967: 164–166; Павлова, Желязкова 1999: 333–334; Павлова 1996: 126–127 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220 ; Темчин 2010: 26–49; ;  https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ 

XVI в.СЪРБИЯ
3. Сремска Митровица, Сбирка на Музея на църковното изкуство, № 323. Пролог за цялата година. Сръбски ръкопис от 1560 г., л. 164а.

Описания:

Петковић 1951: 3–88; Богдановић 1982: 225–226, № 1148; Момировић 1981: 238–245.

Издания:
Иванова 1999: 13. https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220
 
Изследвания:
Иванова 1987: 72–74; Иванова 1999: 9–13. https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220
 
Забележка:
Този препис е забелязан от Л. Щавлянин–Джорджевич. Той е фрагментарен, механично свързан с предшестващото го Житие на Мина Константинополски и от него са запазени само 6 реда от края, срв. Иванова 1999: 13. https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220

ПРЕПИСИ С НЕУТОЧНЕНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

XVII–XVIII в.УКРАЙНА
4. Лвов, Държавен исторически музей, № 121Q . 

Описания: 
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 192, № 4. 

Забележка:
Препис на пролог с такава сигнатура не е отбелязан в из–следването на Чистякова 2011: 355–361 https://www.academia.edu/1247094/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0. Възможно е след Втората световна война ръкописът да е постъпил в Централния държавен исторически архив на Украйна в Лвов, ф. 201 (сбирка на Гръко–католическата митрополитска консистория в Лвов), срв. Кольбух 2005: 274 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=rks_2005_10_20. Фотокопия от ръкописа има в НА на БАН.

XVIII в.УКРАЙНА
5. Лвов, Народен дом, № 322. Пролог. Руски ръкопис от ХVIII в., л. не е посочен. 

Описания: 
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 192, № 5. 

Забележка:
Препис на пролог с такава сигнатура не е отбелязан в из–следването на Чистякова 2011: 355–361 https://www.academia.edu/1247094/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0. Възможно е след Втората световна война ръкописът да е постъпил в Централния държавен исторически архив на Украйна в Лвов, ф. 201 (сбирка на Гръко–католическата митрополитска консистория в Лвов), срв. Кольбух 2005: 274. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=rks_2005_10_20

ЛАТВИЯ
6. Рига, Латвийска държавна библиотека. 

Описания:
За препис на „Житие на Кирил и Методий“ съобщава Дмитриев 1957: 580 http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=742 , без да дава точни археографски данни. 
КЪСНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРЕПИСИ

XIX в.ЧЕХИЯ 
7. Прага, Народен музей, № IX D 37(Š). Ръкопис от 40–те години на XIX в, л. 37а–37б.

Описания:
Яцимирский 1921: 745, № 49 http://books.e-heritage.ru/book/10086765; Vašica, Vajs 1957: 142–143, № 73.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 192, № 3.

Изследвания:
Иванова 2013: 94–95. 

Забележка:
В Климент Охридски 1970: 453 https://ksana–k.ru/?p=1899 е отбелязано, че преписът представлява извлечение от текста на Похвалното слово за Кирил и Методий. Според М. Иванова обаче става дума за Проложно житие на Кирил и Методий, срв. Иванова 2013: 94–95. XIII–XIV в.