обратно
КАНОН ЗА МЕТОДИЙ ОТ КОНСТАНТИН
XIII в.
РУСИЯ

1. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 24.4.12 (Срезн. 59). Празничен миней (Григоровичев, Зографски или Добриянов). Български ръкопис от втората половина на ХIII в., л. 9а–10б. 

Описания:
Бубнов, Лихачева Покровская 1976: 40 http://www.rasl.ru/e_editions/pergamen_rukopisi_1976.pdf; Бубнов 1978: 219 http://www.rasl.ru/e_editions/materialy_i_soobshcheniya_niork_funds_2_1978.pdf; Сводный каталог 1984: 303, № 358 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20XI-XIII%20%D0%B2%D0%B2.%20%D0%9C.,%201984.pdf; ПС XI–XIV вв., № 311 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 49, № 2. 

Издания:
Григорович 1865: 251–257 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n251/mode/2up http://starieknigi.info/Knigi/G/Grigorovich_V_Drevne_slovyanskij_pamyatnik_1862_UZKU.pdf; Срезневский 1868: 211–212, http://books.e-heritage.ru/book/10076000 ; Лавров 1930: 122–127 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Kostić 1937–1938: 189–211 http://www.digitalniknihovna.cz/knav/view/uuid:4fdff663-4029-11e1-8339-001143e3f55c?page=uuid:4fdff741-4029-11e1-8339-001143e3f55c. Pavić 1936: 61–67 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=67189   

Изследвания:
Бодянский 1855: 78, LI http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf; Срезневский 1868: 62–65 http://books.e-heritage.ru/book/10076000; Лавров 1930: ХХХVI (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Kostić 1937–1938: 189–211 http://www.digitalniknihovna.cz/knav/view/uuid:4fdff663-4029-11e1-8339-001143e3f55c?page=uuid:4fdff741-4029-11e1-8339-001143e3f55c; Pavić 1936: 1, 59–61, 67–86 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=67189; Попов 2001: 3–21 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281; Мошкова, Турилов 1998: 3–15 https://inslav.ru/sites/default/files/slav-1998-4.pdf; Попов 2003: 39.

Забележка:
Основната част на ръкописа се пази в Одеска Държавна библиотека № 1/4 (17) (сбирка на В. И. Григорович ) № 6 (32). Празничен миней (Добриянов). В изданието на И. И. Срезневски са печатани части от преписа. Използван е за разночетения от Теодоров-Балан 1934: 66–70 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/66/mode/2up; Иванов 1931: 301–305 http://kroraina.com/NI/.


ПРЕПИСИ С НЕУТОЧНЕНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

XIII в. 
2. Неуточнено местонахождение. Атон, Манастир „св. Пантелеймон“ (?) Шест листа от празничен миней (Драганов). Български ръкопис от края на XIII в. 

Описания:
Българска ръкописна книга 1976: № 69.Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 48—49, № 1; Ангелов 1958б: 198, № 20. 

Издания:
Служба 1860: 54–59 http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/eng/b23e1357-965e-446d-ada5-54d6b011890e?tk=sj4TV5ZeRG2tpVTWsBGJDgAAAABgM61q.HV_621Ua6XYx9RyJBrNDiQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/1627; Леонид 1875: 69–72 (д.к. 158) https://runivers.ru/bookreader/book471267/#page/386/mode/1up; Сырку 1885, 223–230; Сырку 1887: 108–112 https://www.prlib.ru/node/678525/source; Александров 1893: 204–207 https://www.prlib.ru/node/678432/source; Иванов 1931: 301–305 http://kroraina.com/NI/; Kostić 1937–1938: 189–211 http://www.digitalniknihovna.cz/knav/view/uuid:4fdff663-4029-11e1-8339-001143e3f55c?page=uuid:4fdff741-4029-11e1-8339-001143e3f55c.   

Изследвания:
Сырку 1886: 170–173; Сырку 1887: 69–112 https://www.prlib.ru/node/678525/source; Александров 1893: 193–198 https://www.prlib.ru/node/678432/source Kostić 1937–1938: 189–211 http://www.digitalniknihovna.cz/knav/view/uuid:4fdff663-4029-11e1-8339-001143e3f55c?page=uuid:4fdff741-4029-11e1-8339-001143e3f55c; Pavić 1936: 1, 59–61, 67–86 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=67189; Попов 2001: 3–21 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281; Мошкова, Турилов 1998: 3–15 https://inslav.ru/sites/default/files/slav-1998-4.pdf; Попов 2003: 39; Бобев 2020: 18. https://www.ezik-i-literatura.eu/2020/1-2/02-EiL_1_2_2020_Andrey_Bobev_web.pdf

Забележка:
Преписът липсва в описа на Tachiaos 1981. В края на ХІХ в. листовете са се намирали в манастир „Св. Пантелеймон” на Атон. Преписът е използван за разночетения от Теодоров-Балан 1934: 66–70 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/66/mode/2up