обратно
ПЪРВО ЖИТИЕ НА НАУМ
XIV в. ГЪРЦИЯ

1. Атон, Зографски манастир, № 47. Стишен пролог за цялата година. Български ръкопис от началото на ХIV в., л. 309а–309б. 

Описания:
Ильинский 1908б: 275, № І.г.13 http://starieknigi.info/Knigi/R/Russkij_arheologicheskij_institut_v_Konstantinopole_Izvestiya_1908_13.pdf; Райков, Кожухаров, Миклас, Кодов 1994: 49, № 47; Турилов, Мошкова 1999: 231–232, № 597. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 62, № 1.

Издания:
Лавров 1907: 3–7 http://starieknigi.info/Knigi/I/IRAN_ORYaS_Izvestiya_12_04_1907.pdf; Огiєнко 1928а: 280–281 https://diasporiana.org.ua/religiya/7039-ogiyenko-i-kostyantin-i-mefodiy-yih-zhittya-ta-diyalnist-t-1/; Лавров 1930: 181–182 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Иванов 1931: 306–307 http://kroraina.com/NI/; Теодоров-Балан 1934: 135 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/134/mode/2up; Ангелов, Генов 1922: 157–160 (с новобългарски превод); Динеков, Куев, Петканова 1978: 124–125; MMFH 1967: 178–179.

Изследвания:
Лавров 1907: 1–3, 37–51 http://starieknigi.info/Knigi/I/IRAN_ORYaS_Izvestiya_12_04_1907.pdf; Иванов 1931: 305–311 http://kroraina.com/NI/; Динеков, Куев, Петканова 1978: 106; Hauptová 1986: 77–85 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=22376. Škoviera 2010: 136–137 https://www.academia.edu/26732089/Sv%C3%A4t%C3%AD_slovansk%C3%AD_sedmopo%C4%8Detn%C3%ADci._The_Seven_Holy_Slavonic_Saints._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8._%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8._full_book ; Бобев 2020: 20. https://www.ezik-i-literatura.eu/2020/1-2/02-EiL_1_2_2020_Andrey_Bobev_web.pdf 

Забележка
:

Фотокопия от ръкописа се съхраняват в архива на Й. Иванов. Възможно е част от ръкописа (1 л.) да се намира в РНБ, F.п.I.638 (срв. Турилов, Мошкова 1999: 231). В Теодоров-Балан 1934: 135 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/134/mode/2up са печатани части от текста.